Новини

<< Всички новини

[28.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП И ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Янузов Пачеджиев и всички заинтересовани лица, че на 28.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Зейнепа  Гадирова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-61/28.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.23.66 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка двадесет и три точка шестдесет и шест/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, находящ се в местност „КАЛДАРЪМИТЕ", с площ за имота от 1555 (хиляда петстотин петдесет и пет) кв.м , трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, предишен идентификатор: нама, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план: 023066, при съседи за имота: 20331.23.67, 20331.21.125.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ