Новини

<< Всички новини

[27.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Гълъб Венкин, Валентина Тоджарова, Сава Мърчов и всички заинтересовани лица, че на 24.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Силвия Газиева, Фатма Крълева, Мустафа Старев, Анита Старева, Събин Старев, Малин Старев, Събин Старев и Силветка Старева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-60/24.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ - III /парцел трети/, заснет като имот с планоснимачен номер 284 (двеста осемдесет и четири) от квартал 21 /двадесет и първи/ по план на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №378/1932 г., Заповед №7948/1932 г. и Заповед №312/2016 г. на Кмета на общината, с площ за поземления имот от 2800 /две хиляди и осемстотин/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ