Новини

<< Всички новини

[24.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Красимир Карагьозов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-59/23.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 78 /седемдесет и осем/ кв.м., построена в югозападната част на УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ - XXI /парцел двадесет и първи/, имот с планоснимачен номер 16 (шестнадесет) от квартал 26 /двадесет и шести/ по сега действащия план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №9/1999 г. на Кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 490 /четиристотин и деветдесет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ