Новини

<< Всички новини

[20.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ариф Арифов Юсеинов и всички заинтересовани лица, че на 17.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Ариф  Юсеин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-54/17.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 371 /триста седемдесет и едно/ от квартал 6 /шести/ по сега действащият план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 г. и Заповед №83/2023 г.   на Кмета на общината, с площ за целия имот от 3306 /три хиляди триста и шест/ кв.м.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ