Новини

<< Всички новини

[08.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Андон Филипов Дамянов и всички заинтересовани лица, че на 07.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Стоян Панев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-43/07.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.22.6 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и две точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостане, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостане, местност „ЕНМИШ КАВАК“, с площ от 1084 (хиляда осемдесет и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 022006 (двадесет и две хиляди и шест), при съседи за поземления имот: 77222.22.7 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и две точка седем), 77222.22.148 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и две точка сто четиридесет и осем) и 77222.22.5 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и две точка пет).

2) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.25.13 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и пет точка тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостане, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостане, местност „ДЕРЕ АРАСИ“, с площ от 1469 (хиляда четиристотин шестдесет и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 025013 (двадесет и пет хиляди и тринадесет), при съседи за поземления имот: 77222.25.17 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и пет точка седемнадесет), 77222.25.16 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и пет точка шестнадесет), 77222.25.14 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и пет точка четиринадесет), 77222.25.215 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и пет точка двеста и петнадесет) и 77222.25.12 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и пет точка дванадесет).

3) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.28.20 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и осем точка двадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостане, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостане, местност „КАРААЧЛЪК“, с площ от 484 (четиристотин осемдесет и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 028020 (двадесет и осем хиляди

), при съседи за поземления имот: 77222.28.19 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и осем точка деветнадесет), 77222.28.24 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и осем точка двадесет и четири), 77222.56.172 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и шест точка сто седемдесет и две), 77222.28.3 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и осем точка три) и 77222.28.8 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и осем точка осем).

4) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.50.47 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет точка четиридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостане, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостане, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, с площ от 1735 (хиляда седемстотин тридесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 7 (седма), с номер по предходен план: 050047 (петдесет хиляди четиридесет и седем), при съседи за поземления имот: 77222.50.62 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет точка шестдесет и две), 77222.50.60 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет точка шестдесет) и 77222.50.123 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет точка сто двадесет и три).

5) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.56.3 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и шест точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостане, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостане, местност „КАРААЧЛЪК“, с площ от 2168 (две хиляди сто шестдесет и осем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 056003 (петдесет и шест хиляди и три), при съседи за поземления имот: 77222.56.6 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и шест точка шест), 77222.56.4 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и шест точка две), 77222.55.113 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и пет точка тринадесет) и 77222.55.209 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и пет точка двеста и девет).

6) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.59.13 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и девет точка тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостане, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостане, местност „ТОЙ ТЕПЕ“, с площ от 295 (двеста деветдесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 7 (седма), с номер по предходен план: 059013 (петдесет и девет хиляди и тринадесет), при съседи за поземления имот: 77222.59.14 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и девет точка четиринадесет), 77222.59.28 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и девет точка двадесет и осем), 77222.59.16 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и девет точка шестнадесет), 77222.59.238 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и девет точка двеста тридесет и осем), 77222.59.17 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и девет точка седемнадесет), 77222.59.12 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и девет точка дванадесет), 77222.59.4 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и девет точка четири) и 77222.58.115 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и осем точка сто и петнадесет).

7) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.64.8 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и четири точка осем ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостане, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостане, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, с площ от 5114 (пет хиляди сто и четиринадесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 7 (седма), с номер по предходен план: 064008 (шестдесет и четири хиляди и осем), при съседи за поземления имот: 77222.64.9 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и четири точка девет), 77222.63.107 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и три точка сто и седем), 77222.64.14 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и четири точка четиринадесет), 77222.64.4 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и четири точка четири), 77222.64.7 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и четири точка седем) и 77222.64.6 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и четири точка шест).

8) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.65.20 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и пет точка двадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостане, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостане, местност „ТОЙ ТЕПЕ“, с площ от 1300 (хиляда и триста) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 7 (седма), с номер по предходен план: 065020 (шестдесет и пет хиляди и двадесет), при съседи за поземления имот: 77222.65.117 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и пет точка сто и седемнадесет), 77222.65.21 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и пет точка двадесет и едно) и 77222.65.13 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и пет точка тринадесет).

9) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.66.9 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и шест точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостане, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостане, местност „ПОД КОРИЯТА“, с площ от 3002 (три хиляди и два) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 066009 (шестдесет и шест хиляди и девет), при съседи за поземления имот: 77222.66.11 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и шест точка единадесет), 77222.66.10 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и шест точка десет), 77222.66.20 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и шест точка двадесет), 77222.66.7 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и шест точка седем) и 77222.66.8 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и шест точка осем).

10) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.69.6 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и девет точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостане, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: село Хвостане, местност „АДЖИ ДЕРЕ“, с площ от 2008 (две хиляди и осем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 069006 (шестдесет и девет хиляди и шест), при съседи за поземления имот: 77222.69.19 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и девет точка деветнадесет), 77222.69.39 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и девет точка тридесет и девет) и 77222.69.5 (седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и девет точка пет).

11) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.130.16 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и тридесет точка шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоДъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: селоДъбница, местност „ТАРТАНИЦА“, с площ от 665 (шестстотин шестдесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 130016 (сто и тридесет хиляди и шестнадесет), при съседи за поземления имот: 24267.130.30 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и тридесет точка тридесет), 24267.130.17 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и тридесет точка седемнадесет), 24267.130.15 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и тридесет точка петнадесет) и 24267.130.390 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и тридесет точка триста и деветдесет).,

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ