Новини

<< Всички новини

[06.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Иван Стойков Толев и всички заинтересовани лица, че на 03.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Иван Ежков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-40/03.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

             1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02381.21.6 /нула, две хиляди триста осемдесет и едно, точка, двадесет и едно, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Балдево, местност „ПОЛЕТО„, с площ от 1043  кв.м. /хиляда четиридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 021006 /двадесет и една хиляди и шест/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 02381.21.61, 02381.21.83, 02381.21.3, 02381.21.5;

    2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02381.21.7 /нула, две хиляди триста осемдесет и едно, точка, двадесет и едно, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Балдево, местност „ПОЛЕТО„, с площ от 1805  кв.м. /хиляда осемстотин и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 021007 /двадесет и една хиляди и седем/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 02381.21.61, 02381.21.13, 02381.21.8, 02381.21.83;

     3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02381.12.5 /нула, две хиляди триста осемдесет и едно, точка, дванадесет, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Балдево, местност „ДОЛНА ГРАМАДА„, с площ от 2961 кв.м. /две хиляди деветстотин шестдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 012005 /дванадесет хиляди и пет/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 02381.12.18, 02381.12.6, 02381.12.3, 02381.36.78, 02381.12.4, 02381.12.31;

    4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02381.42.24 /нула, две хиляди триста осемдесет и едно, точка, четиридесет и две, точка, двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Балдево, местност „ПАЦАНОВА ТУМБА„, с площ от 4322 кв.м. /четири хиляди триста двадесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята: 9 /девета/, с номер по предходен план: 042024 /четиридесет и две хиляди двадесет и четири/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 02381.42.17, 02381.42.23, 02381.42.28, 02381.42.27, 02381.42.26, 02381.42.25, 02381.42.53;

    5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02381.45.14 /нула, две хиляди триста осемдесет и едно, точка, четиридесет и пет, точка, четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Балдево, местност „СВ.КОСТАДИН„, с площ от 1517 кв.м. /хиляда петстотин и седемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9 /девета/, с номер по предходен план: 045014 /четиридесет и пет хиляди и четиринадесет/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 02381.45.18, 02381.45.96, 02381.45.7, 02381.45.98;

   6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02381.45.15 /нула, две хиляди триста осемдесет и едно, точка, четиридесет и пет, точка, петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Балдево, местност „СВ.КОСТАДИН„, с площ от 3507 кв.м. /три хиляди петстотин и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9 /девета/, с номер по предходен план: 045015 /четиридесет и пет хиляди и петнадесет/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 02381.45.96, 02381.45.5;

    7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02381.46.5 /нула, две хиляди триста осемдесет и едно, точка, четиридесет и шест, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Балдево, местност „БАРАТА/СЕЛИЩЕТО„, с площ от 1999 кв.м. /хиляда деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 046005 /четиридесет и шест хиляди и пет/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 02381.46.26, 02381.46.148, 02381.46.1, 02381.46.4, 02381.46.6, 02381.46.14;

      8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02381.46.100 /нула, две хиляди триста осемдесет и едно, точка, четиридесет и шест, точка, сто/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Балдево, местност „БАРАТА/СЕЛИЩЕТО„, с площ от 6976 кв.м. /шест хиляди деветстотин седемдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9 /девета/, с номер по предходен план: 046100 /четиридесет и шест хиляди и сто/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 02381.46.101, 02381.46.102, 02381.46.103, 02381.46.105; 02381.46.104, 02381.46.99, 02381.46.98, 02381.46.91, 02381.46.129;

     9.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02381.48.5 /нула, две хиляди триста осемдесет и едно, точка, четиридесет и осем, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Балдево, местност „КАМЕНЕТО„, с площ от 801 кв.м. /осемстотин и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9 /девета/, с номер по предходен план: 048005 /четиридесет и осем хиляди и пет/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 02381.48.48,  02381.18.1, 02381.48.49, 02381.47.126;

  10.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02381.50.39 /нула, две хиляди триста осемдесет и едно, точка, петдесет, точка, тридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Балдево, местност „КАВАКА„, с площ от 605 кв.м. /шестстотин и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 050039 /петдесет хиляди тридесет и девет/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 02381.50.40, 02381.50.37, 02381.50.38, 02381.50.56; 

 11.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02381.50.51 /нула, две хиляди триста осемдесет и едно, точка, петдесет, точка, петдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-300/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Балдево, местност „КАВАКА„, с площ от 603 кв.м. /шестстотин и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 /шеста/, с номер по предходен план: 050051 /петдесет хиляди петдесет и едно/, при съседи за имота, съгласно представена актуална скица: 02381.50.48, 02381.50.47, 02381.50.52, 02381.50.54, 02381.50.50, 02381.50.49.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ