Новини

<< Всички новини

[06.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Георги Дишлянов, Тинка Томова и всички заинтересовани лица, че на 03.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Радка Костянева  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-39/03.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          ½ (една втора) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VI /шести/ с планоснимачен номер 54 (петдесет и четири) от квартал 4 /четвърти/, по план на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1990 г., изменена със Заповед №45/2019 г. и Заповед №782/2020 г. всичките на Кмета на общината, с площ за имот от 240 /двеста и чериридесет/ кв.м., ведно с ½ (една втора) идеална част от построената в имота ПОЛУМАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 69 /шестдесет и девет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен. 

<< Всички новини | << АРХИВ