Новини

<< Всички новини

[03.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 02.02.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Тома Гагов  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-38/02.02.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Имот с планоснимачен номер 337 (триста тридесет седем) от квартал 23 /двадесет и трети/, който имот участва в образуването на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел XXXX /четиридесети/, от квартал 23 /двадесет и трети/ по план на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1990 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 335 /триста тридесет и пет/ кв.м.

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                                                        

                                

<< Всички новини | << АРХИВ