Новини

<< Всички новини

[01.02.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Янузов Хаджиев и всички заинтересовани лица, че на 31.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Шукри Садъков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-36/31.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           ПОЗЕМЛЕН ИМОТ заснет като имот с планоснимачен номер 631 (шестстотин тридесет и едно) от квартал 5 и 6 /пети и шести/ по сега действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. и Заповед №45/2023 г. и двете на Кмета на общината, с площ за целия имот от 1302 /хиляда триста и два/ кв.м., който имот участва в образуването на: УПИ XXI /парцел двадесет и първи/, кв. 5 /пети/ с площ от 122 /сто двадесет и два/ кв.м., в УПИ XX /парцел двадесети/, кв. 5 /пети/ с площ от 160 /сто и шестдесет/ кв.м., в УПИ VI /парцел шести/, кв. 6 /шести/ с площ от 116 /сто и шестнадесет/ кв.м., в УПИ V /парцел пети/, кв. 6 /шести/ с площ от 141 /сто четиридесет и един/ кв.м., в УПИ IV /парцел четвърти/, кв. 6 /шести/ с площ от 141 /сто четиридесет и един/ кв.м. и в улица-нереализирана с площ от 622 /шестстотин двадесет и два/ кв.м.

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

<< Всички новини | << АРХИВ