Новини

<< Всички новини

[30.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 27.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Феим Киселов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-31/27.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел IV/четвърти/, отреден за имот с планоснимачен номер 109 (сто и девет) от квартал 22 /двадесет и втори/ по план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г., Заповед №221/2018 г. и Заповед №78/2019 г. и трите на Кмета на общината, с площ за парцела от 172 /сто седемдесет и два/ кв.м.

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                                                        

<< Всички новини | << АРХИВ