Новини

<< Всички новини

[30.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитър Тодоров Пулев и всички заинтересовани лица, че на 27.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Христо Пулев, Георги Пулев, Васил Пулев, Атанаска Пулева, Диана Стоименова и Илия Пулев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-28/27.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел XII /дванадесети/ отреден за имот с планоснимачен номер 357 /триста петдесет и седем/ от квартал 54 /петдесет и четвърти/ по план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №2/1993 г. на Кмета на общината,  с площ за имота от 461 /четиристотин шестдесет и един/ кв.м., ведно с построените в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНАТА СГРАДА със застроена площ от 25 /двадесет и пет/ кв.м. и Масивна сграда – санитарен възел със застроена площ от 13 /тринадесет/ кв.м.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                                                        

<< Всички новини | << АРХИВ