Новини

<< Всички новини

[25.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иляз Халилов Ибрахимов и всички заинтересовани лица, че на 25.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Ибрахим Ибраим чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-25/24.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 549 /петстотин четиридесет и девет/ от квартал 39 /тридесет и девети/ по план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №535/1973 г.  и  Заповед №04/2022 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имота от 535 /петстотин тридесет и пет/ кв.м.

 

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                      

<< Всички новини | << АРХИВ