Новини

<< Всички новини

[25.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Неджип Ахмедов Чолаков и всички заинтересовани лица, че на 24.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Фикра Ходжова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-23/24.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 629 /шестстотин двадесет и девет/ от квартал 11 /единадесети/ по план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №15/1990 г.  и  Заповед №794/2022 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имота от 212 /двеста и дванадесет/ кв.м., ведно с построените в имота СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м.

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                      

                                

<< Всички новини | << АРХИВ