Новини

<< Всички новини

[23.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Фаик Хасан Халил и всички заинтересовани лица, че на 20.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Сейди Шериф  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-21/20.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                   Имот с планоснимачен номер 283 /двеста осемдесет и три/ от квартал 14 /четиринадесети/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509/1968 г.  и  Заповед №538/2019 г.  на Кмета на общината, с площ за имота от 112 /сто и дванадесет/ кв.м..  

  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                      

<< Всички новини | << АРХИВ