Новини

<< Всички новини

[18.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 18.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Исмаил Комаров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-18/18.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70 /седемдесет/ кв.м. и разгърната част от 180 /сто и осемдесет/ кв.м. и ГАРАЖ със застроена площ от 20 /двадесет/ кв.м., построени в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел VI /шести/, от квартал 42 /четиридесет и втори/ по сега действащият дворищно-регулационен план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №490/1969 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 600 /шестстотин/ кв.м.  

  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                      

                                

<< Всички новини | << АРХИВ