Новини

<< Всички новини

[13.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се наследниците на Асим Мустафа Мутиш и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Айнур Мехмед и Нуртен Газиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-10/11.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.11.7 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка единадесет точка седем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ЧАНЪС“, с площ на имота от 1517 /хиляда петстотин и седемнадесет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план: 011007, категория на земята: 6 /шеста/, при граници и съседи на имота: 24267.11.214, 24267.11.8, 24267.11.210, 24267.11.5, 24267.11.6;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.16.26 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестнадесет точка двадесет и шест/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „БАТЪК БАА“, с площ на имота от 634 /шестстотин тридесет и четири/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, номер по предходен план: 016026, категория на земята: 10 /десета/, при граници и съседи на имота: 24267.16.24, 24267.16.25, 24267.16.27;

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.25.21 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка двадесет и пет точка двадесет и едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „КЮПРИДЖИК ДЕРЕ“, с площ на имота от 662 /шестстотин шестдесет и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план: 025021, категория на земята: 6 /шеста/, при граници и съседи на имота: 24267.25.37, 24267.25.20, 24267.25.17, 24267.25.22;

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.44.1 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четиридесет и четири точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „МУРТНИЦА“, с площ на имота от 2375 /две хиляди триста седемдесет и пет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план: 044001, категория на земята: 6 /шеста/, при граници и съседи на имота: 24267.44.256, 24267.44.2, 24267.44.255, 24267.44.3;

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.56.6 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка петдесет и шест точка шест/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „КАЙНАРДЖЕ“, с площ на имота от 1231 /хиляда двеста тридесет и един/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план: 056006, категория на земята: 6 /шеста/, при граници и съседи на имота: 24267.56.8, 24267.134.39, 24267.56.5, 24267.56.7;

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.66.9 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестдесет и шест точка девет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ПАШОЛАР“, с площ на имота от 1329 /хиляда триста двадесет и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план: 066009, категория на земята: 6 /шеста/, при граници и съседи на имота: 24267.66.13, 24267.65.288, 24267.64.284, 24267.66.8;

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.67.32 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестдесет и седем точка тридесет и две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ОРТА ЙОЛ 1“, с площ на имота от 661 /шестстотин шестдесет и един/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план: 067032, категория на земята: 6 /шеста/, при граници и съседи на имота: 24267.136.404, 24267.136.286, 24267.67.31, 24267.67.30, 24267.67.396, 24267.126.404;

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.73.17 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и три точка седемнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „ДОРИЩЕ“, с площ на имота от 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план: 073017, категория на земята: 7 /седма/, при граници и съседи на имота: 24267.73.11, 24267.76.302, 24267.73.16, 24267.73.9, 24267.73.8;

9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.77.16 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и седем точка шестнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград  одобрени със Заповед РД–18–1661/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК  , местност „КУРИ ЧАИР“, с площ на имота от 632 /шестстотин тридесет и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план: 077016, категория на земята: 6 /шеста/, при граници и съседи на имота: 24267.77.17, 24267.77.18, 24267.77.10, 24267.77.11, 24267.77.30;

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ