Новини

<< Всички новини

[12.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Амза Неджип Близнак и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Сейди Сейди Шериф чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-15/12.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          1/3 /една трета/ идеална част отимот с планоснимачен номер 285 /двеста осемдесет и пет/ от квартал 14 /четиринадесет/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509/1968 г.  и  Заповед №538/2019 г.  на Кмета на общината, с площ за имота от 110 /сто и десет/ кв.м., ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от построената в имота СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м.  

  На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                      

 

                                

                                

                                 

<< Всички новини | << АРХИВ