Новини

<< Всички новини

[12.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Алиев Джалев и всички заинтересовани лица, че на 12.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Ибрахим Чолаков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-14/12.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        1/3 /една трета/ идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ, заснет като имот с планоснимачен номер 526 /петстотин двадесет и шест/ от квартал 11 /единадесети/ по сега действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г.  и  Заповед №330/2015 г.  на Кмета на общината, с площ за целия имот от 1308 /хиляда триста и осем/ кв.м., който имот участва в образуването на: УПИ XVI /парцел шестнадесети/ с площ от 8 /осем/ кв.м., в образуването на УПИ VIII /парцел осми/ с площ от 7 /седем/ кв.м., в образуването на УПИ VII /парцел седми/ с площ от 444 /четиристотин четиридесет и четири/ кв.м., в образуването на УПИ VI /парцел шести/ с площ от 826 /осемстотин двадесет и шест/ кв.м. и в улица /нереализирана/ с 23 /двадесет и три/ кв.м.

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                       

                                

 

<< Всички новини | << АРХИВ