Новини

<< Всички новини

[11.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Илия Пасков, Христо Гогов и всички заинтересовани лица, че на 11.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Хюсеин Байрямов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-11/11.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        130/965/сто и тридесет върху деветстотин шестдесет и пет/ идеална част отУРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел V /пети/, с планоснимачен номер 272 /двеста седемдесет и две/ от квартал 31 /тридесет и първи/ по сега действащият дворищно-регулационен план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №1563/1935 г.  и  Заповед №1564/1935 г.  на ОНС, с площ за парцела от 965 /деветстотин шестдесет и пет/ кв.м., които идеални части съответстват на правата на поземлен имот с планоснимачен номер 255 /двеста петдесет и пет/, който имот участва в образуването на УПИ V /парцел пети/ по плана на селото.

     На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

    На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                       

                                

<< Всички новини | << АРХИВ