Новини

<< Всички новини

[09.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Фатме Бекташева Ходжова и всички заинтересовани лица, че на 06.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Незим Ходжов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-6/06.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

         ½ /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел II /втори/ от квартал 33 /тридесет и трети/ по план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №490/1969 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 620 /шестстотин и двадесет/ кв.м., ведно със построените в имота ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м. от Двуетажна масивна жилищна сграда и ½ /идеална част/ от ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м. от Двуетажна масивна жилищна сграда, няма съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година. За УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел II /втори/ от квартал 33 /тридесет и трети/ по план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград има договор за покупко-продажба на недвижим имот –частна общинска собственост с №92/04.08.2005 г.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                       

<< Всички новини | << АРХИВ