Новини

<< Всички новини

[06.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Петър Павлов и всички заинтересовани лица, че на 05.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Стоичка Попниколова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-5/05.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 15 (петнадесет) от квартал 21 /двадесет и първи/ по план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №16/1933 г. и Заповед №690/1933 г. и двете на ОНС, с площ за имота от 1984 /хиляда деветстотин осемдесет и четири/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                       

<< Всички новини | << АРХИВ