Новини

<< Всички новини

[05.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се всички заинтересовани лица, че на 04.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Феим Таламанов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-3/04.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 1127 (хиляда сто двадесет и седем) от квартал 40 /четиридесет/ по план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г. и Заповед №229/2021 г. двете на Кмета на общината, с площ за имота от 243 /двеста четиридесет и три/ кв.м., който имот участва в образуването на: УПИ V /парцел пети/ с площ от 181 /сто осемдесет и един/ кв.м., УПИ IV /парцел четвърти/ с площ от 46 /четиридесет и шест/ кв.м. и в нереализирана улица с площ от 16 /шестнадесет/ кв.м., ведно с построената в имота ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 30 /тридесет/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                                       

 

<< Всички новини | << АРХИВ