Новини

<< Всички новини

[05.01.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се Абдула Асанов Ферадов и всички заинтересовани лица, че на 04.01.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Мустафа Мъсърли чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-2/04.01.2023 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           542/560 /петстотин четиридесет и две идеални части от петстотин и шестдесет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел XVI /шестнадесети/, с планоснимачен номер 283 (двеста осемдесет и три) от квартал 19 /деветнадесет/ по план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 560 /петстотин и шестдесет/ кв.м., от които 18 /осемнадесет/ кв.м. са собственост на Бейка Ибраимова Лекина, за останалите 542 /петстотин четиридест и два/ кв.м., ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 136 /сто тридесет и шест/ кв.м., ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 60 /шестдесет/ кв.м., и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ