Новини

<< Всички новини

[22.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Джемал Ахмед Къдри и всички заинтересовани лица, че на 22.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Фикрие Къдри, Талита Юмер и Фатме Къдри чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-333/22.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 1082 (хиляда осемдесет и две) от квартал 19 /деветнадесети/ по сега действащият дворищно-регулационен плана на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г. и изменен със Заповед №94/2022 г., двете на Кмета на общината, с площ за парцела от 295 /двеста деветдесет и пет/ кв.м., който имот ведно с имот с планоснимачен номер 169 /сто шестдесет и девет/ участва в образуването на УПИ IV /парцел четвърти/, от квартал 19 /деветнадесети/ по плана на селото, ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 73 /седемдесет и три/ кв.м., ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 14 /четиринадесет/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 16 /шестнадесет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ