Новини

<< Всички новини

[22.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Илия Христов Копралев и всички заинтересовани лица, че на 22.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Асен Гагов и Елка Гагова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-334/22.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37472.42.61 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиридесет и две точка шестдесет и едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, общ. Гърмен , обл. Благоевград утвърден със Заповед РД–18–302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК, с площ за поземления имот от 1224 /хиляда двеста двадесет и четири/ кв.м., който поземлен имот се намира в с. Ковачевица, местност „РАЗПЪТЯ“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, (номер по предходен план: 042061), при граници и съседи за поземления  имот: 37472.42.72, 37472.42.69, 37472.42.38.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ