Новини

<< Всички новини

[16.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитър Спасов Тодорин и  всички заинтересовани лица, че на 16.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Румен Андонов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-329/16.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел VII/седми/, отреден за имот  с планоснимачен номер 209 (двеста и девет) от квартал 10 /десети/ по сега действащият дворищно-регулационен плана на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №10/1998 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 141 /сто четиридесет и един/ квадратни метра, ведно с построената в имота ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 54 /петдесет и четири/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ