Новини

<< Всички новини

[12.12.2022]

ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ ОБЩИНА ГЪРМЕН И ОБЩИНА БОСИЛОВО В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ПРОДЪЛЖАВА

 

 

Днес в сградата на Общинска администрация – Гърмен се проведе пресконференция, на която бе даден старт на проект „Ефективна превенция и смекчаване на последствията от наводнения в трансграничния регион Гърмен – Босилово“ по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП между Република България и Република Северна Македония за програмен период 2014 – 2020 година.

На пресконференцията кметовете на общините Гърмен и Босилово – Феим Иса и Ристьо Манчев, благодариха на двата екипа, подготвили документацията, и изразиха надежда, че проектът ще бъде реализиран в определения срок – 30 септември 2023 г.

Водещият партньор по проекта е община Гърмен. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 259 221, 53EUR общо за двете общини, от които за община Гърмен – 147 249, 00 EUR.

Финансовата помощ, за която община Гърмен сключи договор № РД- 02-29-232/29.09.2022, е по приоритетна ОС 1 „Околна среда“ (Priority Axis 1: Еnvironment), специфична цел 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и предизвикани от човека опасности и бедствия в трансграничния район.

Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца, от 29.09.2022 г. до 30.09.2023 г.

Една от основните негови цели е реконструкция на съществуващи дерета в селата Гърмен и Огняново в община Гърмен. От македонска страна ще се изградят  бетонови канализационни канали за повърхностни води в селата Босилово и Бориево. Освен това ще се разработи съвместен план за действие – управление на бедствия и предотвратяване на риска. Ще бъде организирано общо обучение „Съвместна превенция и управление на риска при наводнения“.

С реализирането на този проект сътрудничеството между двете общини продължава

<< Всички новини | << АРХИВ