Новини

<< Всички новини

[15.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват наследниците на Костадин Николов Керкелов и всички заинтересовани лица, че на 14.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на  Иринка Керкелова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-323/14.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен  номер 310 /триста и десет/ от кв. 16 /шестнадесети/, по сега действащият дворищно-регулационен план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №2/1993 г. и изменен със Заповед №763/2022 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имота от 980 /деветстотин и осемдесет/ кв.м., който имот с планоснимачен номер 310 /триста и десет/ попада в: УПИ IV /парцел четвърти/ с площ от 414 /четиристотин и четиринадесет/ кв.м., в УПИ II /парцел втори/ с площ от 12 /дванадесет/ кв.м., в УПИ III /парцел трети/ с площ от 412 /четиристотин и дванадесет/ кв.м. и в извън регулация с площ от 142 /сто четиридесет и два/ кв.м., ведно с построената  в имота ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 82 /осемдесет и два/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ