Новини

<< Всички новини

[14.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стойчо Петров Балдин и всички заинтересовани лица, че на 13.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Фикрет Чачев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-320/13.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54184.67.2 /петдесет и четири хиляди сто осемдесет и четири точка шестдесет и седем точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Осиково, община Гърмен, одобрени със Заповед РД–18–1664/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „ГРОБИЩА“, с площ на имота 2569 /две хиляди петстотин шестдесет и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10, (номер по предходен план: 067002), при граници и съседи на имота: 54184.67.1, 54184.67.84, 54184.67.8, 54184.67.96.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ