Новини

<< Всички новини

[14.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Вейсал Сюлейманов и всички заинтересовани лица, че на 13.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на  Нафие Сюлейманова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-321/13.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел VII /седми/, имот с планоснимачен номер 240 /двеста и четиридесет/ от кв. 14 /четиринадесети/ по план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г. на Кмета на общината, с площ за имот от 1320 /хиляда триста и двадесет/ кв.м., при съседи за имота по скица:  от юг - улица, от изток - УПИ VI-239  /парцел шести за имот с планоснимачен номер двеста тридесет и девет/, от север УПИ II-235 /парцел втори за имот с планоснимачен номер двеста тридесет и пет/, от запад – УПИ VIII-241 /парцел осми за имот с планоснимачен номер двеста четиридесет и едно/.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ