Новини

<< Всички новини

[13.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Неджип Мустафа Мъсърли и всички заинтересовани лица, че на 09.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Мустафа Мъсърли чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-318/09.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел XV /петнадесети/, с планоснимачен номер 126 /сто двадесет и шест/ от кв. 21 /двадесет и първи/ по план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 200 /двеста/ кв.м., при съседи за имота по скица: улица, УПИ XIII – 128 /парцел тринадесети отреден за имот с планоснимачен номер сто двадесет и осем/ - собственост на Ибраим Бекиров, УПИ VI – 123 /парцел шести отреден за имот с планоснимачен номер сто двадесет и три/- собственост на Иса и Вахид Иса, УПИ XVI – 125 /парцел шестнадесети отреден за имот с планоснимачен номер сто двадесет и пети/ собственост на наследниците на  Мехмед Мъсърли.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ