Новини

<< Всички новини

[13.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Мустафов Пачеджиев, Мустафа Ибраимов Пачеджиев и всички заинтересовани лица, че на 08.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Мустафа Пчеджиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-316/08.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

      1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор20331.737.2/двадесет хиляди триста тридесет и едно точка седемстотин тридесет и седем точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дебрен, местност „ЯМАТА", с площ за имота от 3401 (три хиляди четиристотин и един) кв.м., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване:друг вид дървопроизводителна гора, отдел/подотдел: 207/м /двеста и седем/,  площ в квадратни метра: 3399 /три хиляди триста деветдесет и девет/, вид на гората/вид на подотдела: иглолистни/склопена култура, номер по предходен план: 737002, при съседи за имота: 20331.373.241.

   2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор20331.730.7/двадесет хиляди триста тридесет и едно точка седемстотин и тридесет точка седем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дебрен, местност „СТАРО СЕЛО", с площ за имота от 5000 (пет хиляди) кв.м., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване:друг вид дървопроизводителна гора, отдел/подотдел: 280/н /двеста и осемдесет/,  площ в квадратни метра: 5000 /пет хиляди/, вид на гората/вид на подотдела: иглолистни/склопена култура, номер по предходен план: 730007, при съседи за имота: 20331.730.6, 20331.737.40, 20331.730.8, 20331.737.241.

   3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор20331.737.49/двадесет хиляди триста тридесет и едно точка седемстотин  тридесет и седем точка четиридесет и девет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дебрен, местност „РОГЛЕВО", с площ за имота от 2369 (две хиляди триста шестдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване:друг вид дървопроизводителна гора, отдел/подотдел: 280/ф /двеста и осемдесет/,  площ в квадратни метра: 2367 /две хиляди триста шестдесет и девет/, вид на гората/вид на подотдела: иглолистни/склопена култура, номер по предходен план: 737049, при съседи за имота: 20331.737.241.

 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор20331.730.8/двадесет хиляди триста тридесет и едно точка седемстотин и тридесет точка осем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дебрен, местност „СТАРО СЕЛО", с площ за имота от 5000 (пет хиляди) кв.м., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, отдел/подотдел: 280/н /двеста и осемдесет/,  площ в квадратни метра: 5000 /пет хиляди/, вид на гората/вид на подотдела: иглолистни/склопена култура, номер по предходен план: 730008, при съседи за имота: 20331.730.7, 20331.737.40, 20331.730.9, 20331.737.241.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ