Новини

<< Всички новини

[12.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иван Георгиев Ушев и всички заинтересовани лица, че на 07.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Георги Ушев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-315/07.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ– парцел V/пети/ заснет като имот с планоснимачен  номер 393 /триста деветдесет и три/ от кв. 20 /двадесети/, по сега действащият дворищно-регулационен план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №2/1993 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 816 /осемстотин и шестнадесет/ кв.м., ведно с построените  в парцела МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 76 /седемдесет и шест/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 21 /двадесет и един/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ