Новини

<< Всички новини

[09.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 7

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Адам Вангелов Тренев и всички заинтересовани лица, че на 06.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Йордан Чулев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-313/06.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. 7/60  /седем шестдесети/ идеални части от поземлен имот с идентификатор37472.12.38/тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка дванадесет точка тридесет и осем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Ковачевица, местност „ГРАМАДЕ", с площ за имота от 2010(две хиляди и десет) кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:нива, категория на земята: 10 (десета), номер по предходен план : 12038, при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 37472.12.37, поземлен имот с идентификатор 37472.12.16;

      2.7/60  /седем шестдесети/ идеални части от поземлен имот с идентификатор37472.15.10/тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка петнадесет точка десет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Ковачевица, местност „МИЛКА", с площ за имота от 4246(четири хиляди двеста четиридесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:друг вид земеделска гора, категория на земята: 10 (десета), номер по предходен план : 015010, при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 37472.15.16, поземлен имот с идентификатор 37472.11.35, поземлен имот с идентификатор 37472.11.34, поземлен имот с идентификатор 37472.11.33;

    3. 7/60  /седем шестдесети/ идеални части от поземлен имот с идентификатор37472.27.60/тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка двадесет и седем точка шестдесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Ковачевица, местност „ГОРНО ЛИВАДЕ", с площ за имота от 879(осемстотин седемдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10 (десета), номер по предходен план : 027060, при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 37472.27.70, поземлен имот с идентификатор 37472.27.75, поземлен имот с идентификатор 37472.27.69, поземлен имот с идентификатор 37472.27.61, поземлен имот с идентификатор 37472.27.53, поземлен имот с идентификатор 37472.27.145;  

    4. 7/60  /седем шестдесети/ идеални части от поземлен имот с идентификатор37472.27.72/тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка двадесет и седем точка седемдесет и две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Ковачевица, местност „ГОРНО ЛИВАДЕ", с площ за имота от 200(двеста) кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 10 (десета), номер по предходен план : 027072, при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 37472.27.98, поземлен имот с идентификатор 37472.27.73, поземлен имот с идентификатор 37472.27.70, поземлен имот с идентификатор 37472.27.71;

    5. 7/60  /седем шестдесети/ идеални части от поземлен имот с идентификатор37472.43.108/тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиридесет и три точка сто и осем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Ковачевица, местност „ЛИВАДЕТО ", с площ за имота от 537(петстотин тридесет и седем) кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 10 (десета), номер по предходен план : 043108, при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 37472.43.110, поземлен имот с идентификатор 37472.43.109, поземлен имот с идентификатор 37472.43.105, поземлен имот с идентификатор 37472.43.106, поземлен имот с идентификатор 37472.43.107;  

    6. 7/60  /седем шестдесети/ идеални части от поземлен имот с идентификатор37472.450.10/тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиристотин и петдесет точка десет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Ковачевица, местност „ВОДЕНИЦАТА", с площ за имота от 3500(три хиляди и петстотин) кв.м., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, категория на земята: 10 (десета), номер по предходен план : 450010, при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 37472.450.11, поземлен имот с идентификатор 37472.455.18, поземлен имот с идентификатор 37472.455.17, поземлен имот с идентификатор 37472.450.9, поземлен имот с идентификатор 37472.2.10, поземлен имот с идентификатор 37472.2.27.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

<< Всички новини | << АРХИВ