Новини

<< Всички новини

[09.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 5

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Мустафа Сираков и Фатме Сиракова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-312/06.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-110 /парцел пети, отреден за имот с планоснимачен номер сто и десет/ от квартал 22 /двадесет и втори/ по план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №237/2001 г. и  Заповед №221/2018 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 170 /сто и седемдесет/ кв.м., заедно с построената в имота ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 28 /двадесет и осем/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

 

<< Всички новини | << АРХИВ