Новини

<< Всички новини

[09.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Борис Томов Гюргаков и всички заинтересовани лица, че на 05.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Илия Бусаров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-308/05.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.35.12/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тридесет и пет точка дванадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „ПАЛМЕТНАТА", с площ за имота от 1870 кв.м. (хиляда осемстотин и седемдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Овощна градина, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план 035012 (тридесет и пет хиляди и дванадесет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 18366.35.26, поземлен имот с идентификатор 18366.35.25, поземлен имот с идентификатор 18366.35.24, поземлен имот с идентификатор 18366.35.13, поземлен имот с идентификатор 18366.34.345, поземлен имот с идентификатор 18366.35.11;

  

   2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.13.4 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест, точка, тринадесет, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „БАДЕМИЦА, с площ от 931 кв.м. (деветстотин тридесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), номер по предходен план 013004(тринадесет хиляди и четири), при съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор: 18366.13.418, поземлен имот с идентификатор: 18366.13.14, поземлен имот с идентификатор: 18366.13.5, поземлен имот с идентификатор: 18366.13.3.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

<< Всички новини | << АРХИВ