Новини

<< Всички новини

[09.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Борис Томов Гюргаков и всички заинтересовани лица, че на 05.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Борис Гюргаков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-309/05.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.92.13/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка деветдесет и две точка тринадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „ОРМАНА", с площ за имота от 5108 кв.м. (пет хиляди сто и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 6 (шеста), номер по предходен план 092013 (деветдесет и две хиляди и тринадесет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 18366.92.14, поземлен имот с идентификатор 18366.92.35, поземлен имот с идентификатор 18366.92.36, поземлен имот с идентификатор 18366.92.37, поземлен имот с идентификатор 18366.92.12, поземлен имот с идентификатор 18366.93.410;

 

 

      2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.111.43 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест, точка, сто и единадесет, точка, четиридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „КУЛАТА“, с площ от 930 (деветстотин и тридесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), номер по предходен план 111043 (сто и единадесет хиляди и четиридесет и три), при съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор: 18366.111.42, поземлен имот с идентификатор: 18366.111.12, поземлен имот с идентификатор: 18366.111.38, поземлен имот с идентификатор: 18366.111.39.

    3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.108.11 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест, точка, сто и осем, точка, единадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „БАНСКИ ПЪТ“, с площ от 546 (петстотин четиридесет и шест) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 10 (десета), номер по предходен план 108011 (сто и осем хиляди и единадесет), при съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор: 18366.108.29, поземлен имот с идентификатор: 18366.108.9, поземлен имот с идентификатор: 18366.108.10, поземлен имот с идентификатор: 18366.108.33  и поземлен имот с идентификатор:  18366.108.12.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

 

<< Всички новини | << АРХИВ