Новини

<< Всички новини

[09.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Борис Томов Гюргаков и всички заинтересовани лица, че на 05.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Борис Бусаров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-307/05.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.37.12/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тридесет и седем точка дванадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „ПАЛМЕТНАТА", с площ за имота от 1395 кв.м. (хиляда триста деветдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Овощна градина, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план 037012 (тридесет и седем хиляди и дванадесет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 18366.37.16, поземлен имот с идентификатор 18366.37.13, поземлен имот с идентификатор 18366.36.339, поземлен имот с идентификатор 18366.37.11;

 

      2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.119.17 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест, точка, сто и деветнадесет, точка, седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „БЪРДОВ, с площ от 1204 (хиляда двеста и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 10 (десета), номер по предходен план 119017 (сто и деветнадесет хиляди и седемнадесет), при съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор: 18366.119.9, поземлен имот с идентификатор: 18366.120.162, поземлен имот с идентификатор: 18366.119.10, поземлен имот с идентификатор: 18366.119.166  и поземлен имот с идентификатор:  18366.119.16;

 

    3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.8.23 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест, точка, осем, точка, двадесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „МЕЛЕЩИЦА“, с площ от 255 (двеста петдесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 10 (десета), номер по предходен план 008023 (нула, нула, осем хиляди и двадесет и три), при съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор: 18366.8.26, поземлен имот с идентификатор: 18366.8.21, поземлен имот с идентификатор: 18366.8.20, поземлен имот с идентификатор: 18366.8.24  и поземлен имот с идентификатор:  18366.8.51.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

<< Всички новини | << АРХИВ