Новини

<< Всички новини

[01.12.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Хасан Халил Хаджийски и всички заинтересовани лица, че на 01.12.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на  Зейнеп Хаджийска и Енвер Хаджийски чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-302/02.12.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      Имот с планоснимачен номер 52 /петдесет и две/ от кв. 4 /четвърти/ по действащия план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №509/1968 г. на Кмета на общината, с площ за имот от 756 /седемстотин петдесет и шест/ кв.м., който имот участва  УПИ IV-370 /парцел четвърти за имот триста и седемдесет/ с площ от 46 /четиридесет и шест/ кв.м., в УПИ III-51 /парцел трети за имот петдесет и едно/ с площ от 86 /осемдесет и шест/ кв.м., УПИ VI-369, 370 /парцел шести за имоти триста шестдесет и девет и триста и седемдесет/ с площ от 173 /сто седемдесет и три/ кв.м., в УПИ VIII-52 /парцел осми за имот петдесет и две/ с площ от 405 /четиристотин и пет/ кв.м. и в УПИ VII-369 /парцел седми за имот триста шестдесет и девет/ с площ от 46 /четиридесет и шест/ кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 90 /деветдесет/ кв.м.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ