Новини

<< Всички новини

[28.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Амид Амидов Робов и всички заинтересовани лица, че на 28.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Муса Робов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-298/28.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 496 / четиристотин деветдесет и шест/от квартал 42 /четиридесет и втори/ по сега действащият дворищно-регулационен план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г. и изменен  със Заповед №255/2022 г. и двете на Кмета на общината, с площ за имота от 803 /осемстотин и три/ кв.м., ведно с построените в  северозападната част на имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 79 /седемдесет и девет/ кв.м., в североизточната част на имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 74 /седемдесет и четири/ кв.м., МАСИВНА СГРАДА-ГАРАЖ със застроена площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м. и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 30 /тридесет/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

<< Всички новини | << АРХИВ