Новини

<< Всички новини

[25.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 25.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Баадин Юсеинов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-294/25.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1000/3100  /хиляда идеални части от три хиляди и сто/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II / парцел втори/  с планоснимачен номер 317 /триста и седемнадесет/ от кв. 6 /шести/ по план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г. Заповед №152/2021 г. на Кмета на общината, с площ за парцела от 3100 /три хиляди и сто/ кв.м., при съседи за имота по скица: улица, имот с планоснимачен номер 326 /триста двадесет и шест/ - Мехмед Джамбазов, имот с планоснимачен номер 368 /триста шестдесет и осем/ - наследници на Юмер Арифов, имот с планоснимачен номер 318 /триста и осемнадесет/ - собственост на наследници на Ариф Мурад Юсеин, УПИ IV – 112 /парцел четвърти за имот сто и дванадесет/ - собственост на Азис Дели Али.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                  

<< Всички новини | << АРХИВ