Новини

<< Всички новини

[22.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

              На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Юмер Юсеинов Арифов и всички заинтересовани лица, че на 21.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Исмаил Газиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-290/21.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, заснет като имот с планоснимачен номер 368 /триста шестдесет и осем/от кв. 6 /шести/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 г. и Заповед №668/2022 г. на Кмета на общината, с площ за целия имот от 5982 /пет хиляди деветстотин осемдесет и два/ кв.м., който имот участва в  УПИ I /парцел първи/, кв. 6 /шести/ отреден за спортен терен – нереализиран и извън регулация, участва с площ от 1200 /хиляда и двеста/ кв.м., при съседи съгласно представена актуална скица: улица, земеделски земи, край на регулацията, УПИ – VI /парцел шести/ за имот с планоснимачен номер 328 /триста двадесет и осем/ на Дуан Ибрахим и Гюлназ Мурад, УПИ II /парцел втори/ имот с планоснимачен номер 317 /триста и седемнадесет/ на Баадин Ирфнов Юсеинов.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

<< Всички новини | << АРХИВ