Новини

<< Всички новини

[21.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Рафик Мустафа Булгур и всички заинтересовани лица, че на 18.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Фатме Булгур, Атидже Данелова и Елвера Фазли чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-287/17.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

               УРЕГУЛИРАН  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ –парцел II /втори/, кв. 6 /шести/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509/1968 г. на Кмета на общината, в образуването на който участва имот с планоснимачен номер 361 /триста шестдесет и едно/ от кв. 6 /шести/ с площ за имота от 365 /триста шестдесет и пет/ кв.м. и с площ за парцела от 440 /четиристотин и четиридесет/ кв.м., при съседи за парцела: от север улица, от юг УПИ – XIII -361 /урегулиран поземлен имот парцел тринадесет, отреден за имот с планоснимачн номер триста шестдесет и едно/ - собственост на Хамид Булгур, от изток  УПИ III-361 /урегулиран поземлен имот  парцел трети отреден за имот с планоснимачн номер триста шестдесет и едно / - собственост на Джават  Булгуров, от запад УПИ I-361 /урегулиран поземлен имот парцел първи, отреден за имот с планоснимачн номер триста шестдесет и едно/ - собственост на Джават Булгур и при съседи за имота по скица: от север – неидентифициран, от юг УПИ – XIII -361 /урегулиран поземлен имот парцел тринадесет, отреден за имот с планоснимачн номер триста шестдесет и едно/ - собственост на Хамид Булгур, от изток  УПИ III-361 /урегулиран поземлен имот  парцел трети отреден за имот с планоснимачн номер триста шестдесет и едно / - собственост на Джават Булгуров, от запад УПИ I-361 /урегулиран поземлен имот парцел първи, отреден за имот с планоснимачн номер триста шестдесет и едно/ - собственост на Джават  Булгур.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                   

<< Всички новини | << АРХИВ