Новини

<< Всички новини

[16.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се „ДЖИ-КО“ ООД и всички заинтересовани лица, че на 14.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Константин Льондев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-285/14.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/  IV /четвърти/, имот с планоснимачен номер 545 /петстотин четиридесет и пет/ от кв. 21 /двадесет и първи/ по плана на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1990 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 1800 /хиляда и осемстотин/ кв.м.,  при съседи за имота: от две страни улица, УПИ-V-552 – на „Омикрон“ АД, УПИ – XX-550 – на Маргарита Петрова, УПИ –XIX-549 – на Атанас Зъбчев, УПИ – XVIII-546 – на Васил Манчев, УПИ – III-523 – Георги Хорозов и УПИ – VII-522 – на Олга Здравева.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                    

<< Всички новини | << АРХИВ