Новини

<< Всички новини

[14.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на  ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "РОДОПИ"- с. Ковачевица  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-284/11.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

МАСИВНА СГРАДА – РАКИДЖИЙНИК, съсзастроена площ от 60 /шестдесет/ кв.м., с планоснимачен номер 410 /четиристотин и десет/ от кв. 23 /двадесет и три/ по плана на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1990 г., при съседи на сградата по скица изх.№434/26.04.2022 година: от изток-улица и път, от три страни-неурегулиран поземлен имот от кв. 23 /двадесет и трети/ по плана на с. Ковачевица, общ. Гърмен.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ