Новини

<< Всички новини

[14.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитър Георгиев Ежков и всички заинтересовани лица, че на 11.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Иван Ежков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-283/11.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

                    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 18 /осемнадесет/, от квартал 32 /тридесет и втори/ по план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 1647 /хиляда шестстотин четиридесет и седем/ кв.м., който поземлен имот участва с площ от 630 /шестстотин и тридесет/ кв.м. в образуването на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-18   /втори за имот с планоснимачен номер осемнадесет/, кв. 32 /тридесет и втори/ и с площ от 1017 /хиляда и седемнадесет/ кв.м. в образуването на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-18 /трети за имот с планоснимачен номер осемнадесет/ от кв. 32 /тридесет и втори/, при съседи на поземления имот: улица, край на регулацията и имот с планоснимачен номер 291 /двеста двадесет и едно/ на „Ванита“2, УПИ IV – 20 /четвърти за имот с планоснимачен номер двадесет/ на наследниците на Елена Толева и УПИ V-19 /пети за имот с планоснимачен номер деветнадесет/ на Атанас Уралиев.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ