Новини

<< Всички новини

[14.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 10.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Азим Пендев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-281/10.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 587 /петстотин осемдесет и седем/от кв. 17 /седемнадесет/ с площ от 130 /сто и тридесет/ кв.м., по план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. и Заповед №478/2022 г. на Кмета на общината, при съседи: улица, УПИ – XII-500 /урегулиран поземлен имот парцел дванадесет, отреден за имот с планоснимачн номер петстотин/ и УПИ – XIII /урегулиран поземлен имот  парцел тринадесет/ на Шукри Пашов и Славей  Пашов.

.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ