Новини

<< Всички новини

[10.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ГЕОРГИ УШЕВ

 

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Стоянов Чонев и всички заинтересовани лица, че на 09.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Георги Ушев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-279/09.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.75.13/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка седемдесет и пет точка тринадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „ГОЛЯМА БАРА", с площ за имота от 1859 кв.м (хиляда осемстотин и петдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план: 075013, при съседи за имота: 18366.75.19, 18366.75.14, 18366.75.459, 18366.75.12.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ