Новини

<< Всички новини

[09.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Павел Христов Лагадов и всички заинтересовани лица, че на 08.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Димитрия Кунчева и Елена Кременлиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-278/08.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

      1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.91.19/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка деветдесет и едно точка деветнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „ОРМАНА", с площ за имота от 1830 кв.м (хиляда осемстотин и тридесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план: 091019 (деветдесет и една хиляди и деветнадесет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 18366.91.20, поземлен имот с идентификатор 18366.87.390, поземлен имот с идентификатор 18366.91.1, поземлен имот с идентификатор 18366.91.2, поземлен имот с идентификатор 18366.91.3.

 

   2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.77.50/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка седемдесет и седем точка петдесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „ГОЛЯМА БАРА-ТУМБАТА", с площ за имота от 1864 кв.м (хиляда осемстотин шестдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план: 077050 (седемдесет и седем хиляди и петдесет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 18366.77.61, поземлен имот с идентификатор 18366.77.150, поземлен имот с идентификатор 18366.77.49, поземлен имот с идентификатор 18366.77.48, поземлен имот с идентификатор 18366.77.51.

 

   3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.55.12/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петдесет и пет точка дванадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „УЛНИВЕЦ", с площ за имота от 1401 кв.м (хиляда четиристотин и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Ливада, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план: 055012 (петдесет и пет хиляди и дванадесет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 18366.55.90, поземлен имот с идентификатор 18366.55.14, поземлен имот с идентификатор 18366.55.13, поземлен имот с идентификатор 18366.55.9, поземлен имот с идентификатор 18366.55.8, поземлен имот с идентификатор 18366.55.7, поземлен имот с идентификатор 18366.55.11.

  

 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.42.2/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка четиридесет и две точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „ПАЛМЕТНАТА", с площ за имота от 931 кв.м (деветстотин тридесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно

ползване:Овощна градина, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план: 042002 (четиридесет и две хиляди и две), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 18366.42.14, поземлен имот с идентификатор 18366.42.13, поземлен имот с идентификатор 18366.42.3, поземлен имот с идентификатор 18366.42.273, поземлен имот с идентификатор 18366.42.1.

  

 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.26.23/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет и шест точка двадесет и три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „БЕЛИЯ КАМЪК-ГУГУНКИ", с площ за имота от 2324 кв.м (две хиляди триста двадесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план: 026023 (двадесет и шест хиляди и двадесет и три), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 18366.26.80, поземлен имот с идентификатор 18366.26.22, поземлен имот с идентификатор 18366.26.12, поземлен имот с идентификатор 18366.26.11, поземлен имот с идентификатор 18366.26.10, поземлен имот с идентификатор 18366.26.24.

  

 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.25.53/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет и пет точка петдесет и три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „ДЕБРЕНСКО ПОЛЕ", с площ за имота от 2158 кв.м (две хиляди сто петдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план: 025053 (двадесет и пет хиляди и петдесет и три), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 18366.25.110, поземлен имот с идентификатор 18366.25.52, поземлен имот с идентификатор 18366.25.40, поземлен имот с идентификатор 18366.25.39, поземлен имот с идентификатор 18366.25.54.

 

 7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор18366.19.31/осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка деветнадесет точка тридесет и едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителният директор на АГКК град Благоевград, с адрес на поземления имот: село Гърмен, местност „ШОПАРЛАНКА", с площ за имота от 933 кв.м (деветстотин тридесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:Нива, категория на земята: 5 (пета), номер по предходен план: 019031 (деветнадесет хиляди и тридесет и едно), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 18366.19.73, поземлен имот с идентификатор 18366.19.30, поземлен имот с идентификатор 18366.19.57, поземлен имот с идентификатор 18366.19.32, поземлен имот с идентификатор 18366.19.54,

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ