Новини

<< Всички новини

[08.11.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мусрафа Исов Ликов и всички заинтересовани лица, че на 07.11.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Асан Ликов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-276/07.11.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 1096 /хиляда деветдесет и шест/от квартал 25 /двадесет и пет/ по  план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г. и ПУП-ПРЗ  утвърден със Заповед №513/2022 г.  и двете на кмета на общината, с площ за имота от 281 /двеста осемдесет и един/ кв.м., при съседи за поземления имот: улица, УПИ /парцел/ III /трети/ за имот с планоснимачен №291 /двеста деветдесет и едно/ на Сане Мекерозова, край на регулацията, имот с планоснимачен №1097 /хиляда деветдесет и седем/- собственост на наследниците на Мустафа Ликов;

         2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 1098 /хиляда деветдесет и осем/от квартал 22 /двадесет и две/ по  план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г. и ПУП-ПРЗ  утвърден със Заповед №513/2022 г.  и двете на кмета на общината, с площ за имота от 225 /двеста двадесет и пет/ кв.м., при съседи за поземления имот: улица, УПИ /парцел/ I /първи/ за имот с планоснимачен №115 /сто и петнадесет/ на Мустафа Исов Ликов, УПИ /парцел/ XII /дванадесети/ за имот с планоснимачен №116 /сто и шеснадесет/ собственост на Мустафа Исмаилов Авдиков и  УПИ /парцел/ II /втори/ за имот с планоснимачен №114 /сто и четиринадесет/ собственост на Емине Сюлейманова Кичукова;

          3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 1095 /хиляда деветдесет и пет/от квартал 24 /двадесет и четири/ по  план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 г. и ПУП-ПРЗ  утвърден със Заповед №641/2022 г.  и двете на кмета на общината, с площ за имота от 211 /двеста и единадесет/ кв.м., който имот заедно с имот с планоснимачен №280 /двеста и осемдесет/, кв. 24 /двадесет и четвърти/, участва в образуването на : УПИ /парцел/ VII /седми/ при съседи за поземления имот: улица, УПИ /парцел/ VIII /осми/ за имот с планоснимачен №281 /двеста осемдесет и едно/ собственост на Селве Мустафова Авдикова, УПИ /парцел/ VII /седми/ за имот с планоснимачен №280 /двеста и осемдесет/ собственост на Рамзи Зюлкиф Хатип, УПИ /парцел/ VI /шести/ за имот с планоснимачен №279 /двеста седемдесет и девет/ собственост на наследниците на Алюш Мустафов Мусов и улица, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 87 /осемдесет и седем/кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ